تور سنگاپور شهریور 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Boss Singapore Hotel درجه هتل B.B

4190000 تومان

590000 تومان

3830000 تومان

3350000 تومان

Grand Centeral Hotel درجه هتل B.B

4380000 تومان

6310000 تومان

4040000 تومان

3490000 تومان

Copthorne Kings Hotel درجه هتل B.B

4520000 تومان

6580000 تومان

4370000 تومان

3600000 تومان

One Farrer Hotel درجه هتل B.B

5000000 تومان

8560000 تومان

5100000 تومان

4250000 تومان

Marina Mandarin Hotel درجه هتل B.B

6050000 تومان

9650000 تومان

5610000 تومان

4640000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3350000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6310000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6580000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3600000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8560000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4250000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4640000 تومان

موقعیت مکانی