تور قبرس شمالی تابستان 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Park Palace درجه هتل B.B

3,795,000 تومان

4,395,000 تومان

3,195,000 تومان

2,595,000 تومان

RiverSideGarden درجه هتل B.B

4,495,000 تومان

5,395,000 تومان

3,695,000 تومان

2,595,000 تومان

Malpas درجه هتل B.B

4,895,000 تومان

6,095,000 تومان

3,795,000 تومان

2,595,000 تومان

Salamis درجه هتل B.B

5,095,000 تومان

6,395,000 تومان

3,995,000 تومان

2,595,000 تومان

Merit Crystal درجه هتل B.B

6,095,000 تومان

7,795,000 تومان

4,495,000 تومان

2,595,000 تومان

Merit Park درجه هتل B.B

6,095,000 تومان

7,795,000 تومان

4,495,000 تومان

2,595,000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,795,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,395,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,195,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,595,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,495,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,395,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,695,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,595,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,895,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,095,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,795,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,595,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,095,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,395,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,995,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,595,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,095,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,795,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,495,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,595,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,095,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,795,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,495,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,595,000 تومان

موقعیت مکانی