تور قبرس شمالی نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Riverside Garden درجه هتل ALL

4190000 تومان

5060000 تومان

3330000 تومان

Malpas درجه هتل ALL

4690000 تومان

5770000 تومان

3620000 تومان

Salamis درجه هتل ALL

4890000 تومان

6120000 تومان

3720000 تومان

Acapulco درجه هتل ALL

4950000 تومان

6210000 تومان

3750000 تومان

Lords Palace درجه هتل ALL

5250000 تومان

6710000 تومان

3900000 تومان

Kaya Artemis درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

7070000 تومان

4040000 تومان

Merit park درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

7070000 تومان

4040000 تومان

Merit Crystal درجه هتل U.ALL

5550000 تومان

7130000 تومان

4080000 تومان

Cratos درجه هتل F.B

6350000 تومان

8450000 تومان

4480000 تومان

Elexus درجه هتل F.B

6390000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5060000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5770000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6210000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6710000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7070000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7070000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7130000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

6350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی