تور مارماریس خرداد 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Labranda Mares درجه هتل ALL

3195000 تومان

3695000 تومان

2795000 تومان

1995000 تومان

Casa De Maris درجه هتل ALL

3245000 تومان

3845000 تومان

2845000 تومان

1995000 تومان

Turban Palace درجه هتل ALL

3445000 تومان

3995000 تومان

2895000 تومان

1995000 تومان

Green Nature Diamond درجه هتل ALL

3495000 تومان

4095000 تومان

2945000 تومان

1995000 تومان

Sentido Orka Lotus Beach درجه هتل ALL

3645000 تومان

4295000 تومان

2995000 تومان

1995000 تومان

Marti Resort درجه هتل ALL

3645000 تومان

4295000 تومان

2995000 تومان

1995000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی