تور کوالالامپور نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Sandpiper درجه هتل B.B
Sani درجه هتل B.B

5550000 تومان

5760000 تومان

4290000 تومان

4190000 تومان

Flamingo درجه هتل B.B
Maytower درجه هتل B.B

5560000 تومان

5960000 تومان

4350000 تومان

Metro Hotel Bukit Bintang درجه هتل B.B

5690000 تومان

6050000 تومان

4395000 تومان

4255000 تومان

cosmo درجه هتل B.B

5790000 تومان

6250000 تومان

4490000 تومان

4290000 تومان

Quality درجه هتل B.B
Wp Hotel درجه هتل B.B

5795000 تومان

6195000 تومان

4535000 تومان

4285000 تومان

Royale Chulan Bukit Bintang درجه هتل B.B
swiss Garden درجه هتل B.B

5925000 تومان

6545000 تومان

4595000 تومان

4295000 تومان

Furama Bukit Bintang درجه هتل B.B
D,Majestic درجه هتل B.B

6035000 تومان

6595000 تومان

4675000 تومان

4375000 تومان

Novotel درجه هتل B.B
Metro 360 درجه هتل B.B

6095000 تومان

6795000 تومان

4775000 تومان

4395000 تومان

Corus درجه هتل B.B
Dorsett Regency درجه هتل B.B

6150000 تومان

6895000 تومان

4850000 تومان

4450000 تومان

Concorde درجه هتل B.B
Melia درجه هتل B.B

6185000 تومان

6995000 تومان

4895000 تومان

4450000 تومان

PNB Perdana درجه هتل B.B

6200000 تومان

6995000 تومان

4455000 تومان

Impiana KLCC درجه هتل B.B

6255000 تومان

7155000 تومان

4995000 تومان

4455000 تومان

Element By Westin درجه هتل B.B

6450000 تومان

7495000 تومان

5155000 تومان

4455000 تومان

Seri Pacific درجه هتل B.B

6195000 تومان

6750000 تومان

4855000 تومان

4495000 تومان

Berjaya Times Square درجه هتل B.B
istana درجه هتل B.B

6435000 تومان

7355000 تومان

5095000 تومان

4595000 تومان

Royal Chulan درجه هتل B.B
Maya درجه هتل B.B
Renaissance درجه هتل B.B

6555000 تومان

7585000 تومان

5175000 تومان

4645000 تومان

Park Royal درجه هتل B.B
Stripes درجه هتل B.B

6595000 تومان

7665000 تومان

5195000 تومان

4665000 تومان

Intercontinental درجه هتل B.B
Sheraton درجه هتل B.B
Grand Millennium درجه هتل B.B

6795000 تومان

8075000 تومان

5395000 تومان

4725000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4190000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5960000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4255000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4535000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4285000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4375000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4775000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4455000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7155000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4455000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5155000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4455000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4855000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4495000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7355000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7585000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4645000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7665000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4665000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4725000 تومان

موقعیت مکانی
 • روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت 7 شب و 8 روز ,
  تاریخ اعتبار 26 اسفند تا 7 فروردین,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور,
  نوع پرواز چارتر,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  توضیحات تور نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.
  مدارک لازم جهت اخذ ویزا : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید ، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل)پرینت حساب بانکی همراه با مهر بانک.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس کیوان پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافررا ندارد.
  شروع قیمت ها از 5.550.000تومان,
  کشور مقصد مالزی,
  شهر مقصد کوالالامپور,
  خط هوایی Qatar Airways, Emirates Airlines, Etihad Airways,