تور مراکش نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Atlas Asni درجه هتل H.B
Kenzi Basma درجه هتل H.B

9450000 تومان

10750000 تومان

7950000 تومان

5750000 تومان

Kenzi Farah درجه هتل B.B
Sheraton درجه هتل B.B

9950000 تومان

11250000 تومان

8450000 تومان

6250000 تومان

Le Meridian درجه هتل B.B
Sheraton درجه هتل B.B

10450000 تومان

12250000 تومان

8650000 تومان

6650000 تومان

Kenzi Agdal درجه هتل ALL
Golden Tulip درجه هتل B.B

11450000 تومان

13450000 تومان

8950000 تومان

6950000 تومان

Sofitel درجه هتل B.B
Sofitel درجه هتل B.B

12450000 تومان

15950000 تومان

7450000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

9450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5750000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6250000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7450000 تومان

موقعیت مکانی