تور قبرس شمالی نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Park Palace درجه هتل ALL

3795000 تومان

4395000 تومان

3195000 تومان

2595000 تومان

RiverSideGarden درجه هتل ALL

4495000 تومان

5395000 تومان

3695000 تومان

2595000 تومان

Malpas درجه هتل ALL

4895000 تومان

6095000 تومان

3795000 تومان

2595000 تومان

Salamis درجه هتل ALL

5095000 تومان

6395000 تومان

3995000 تومان

2595000 تومان

Acapulco Resort (Holiday Vilage) درجه هتل ALL

5095000 تومان

6195000 تومان

3795000 تومان

2595000 تومان

Acapulco Resort (Standard Room) درجه هتل ALL

5295000 تومان

6495000 تومان

3895000 تومان

2595000 تومان

Acapulco Resort (Sea View) درجه هتل ALL

5495000 تومان

6895000 تومان

3995000 تومان

2595000 تومان

Merit Crystal درجه هتل U.ALL

6095000 تومان

7795000 تومان

4495000 تومان

2595000 تومان

Merit Park درجه هتل U.ALL

6095000 تومان

7795000 تومان

4495000 تومان

2595000 تومان

Elexus (Standard Room) درجه هتل U.ALL

6295000 تومان

7995000 تومان

2595000 تومان

Elexus (Dlx Room) درجه هتل F.B

6695000 تومان

8795000 تومان

4795000 تومان

2595000 تومان

Cratos درجه هتل F.B

6395000 تومان

8195000 تومان

4695000 تومان

2595000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

6395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی