تور استانبول 7 شب با پرواز آسمان ویژه کریسمس

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Grand Milano  درجه هتل B.B

1180000 تومان

1515000 تومان

990000 تومان

850000 تومان

Alfa درجه هتل B.B

1225000 تومان

1645000 تومان

1015000 تومان

850000 تومان

Valide درجه هتل B.B
Hera Montagna درجه هتل B.B
Cumbali Plaza درجه هتل B.B
Matiat درجه هتل B.B
marinem درجه هتل B.B

1380000 تومان

1910000 تومان

1090000 تومان

850000 تومان

Icone درجه هتل B.B
Cuento درجه هتل B.B
White Monach درجه هتل B.B

1580000 تومان

2350000 تومان

1190000 تومان

850000 تومان

Kervansaray درجه هتل B.B

1610000 تومان

2330000 تومان

1150000 تومان

850000 تومان

Metropolitan درجه هتل B.B

1860000 تومان

2860000 تومان

1390000 تومان

850000 تومان

Grand Oztanik درجه هتل B.B
Avantgarde درجه هتل B.B
Golden Park درجه هتل B.B

1940000 تومان

3120000 تومان

1450000 تومان

850000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

1995000 تومان

3390000 تومان

1450000 تومان

850000 تومان

Biz Cevahir درجه هتل B.B

1690000 تومان

2790000 تومان

1390000 تومان

850000 تومان

Ramada Merter درجه هتل B.B

1890000 تومان

2890000 تومان

1330000 تومان

850000 تومان

Grand Cevahir درجه هتل B.B

1990000 تومان

3390000 تومان

1450000 تومان

850000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل B.B

2235000 تومان

361000 تومان

1660000 تومان

850000 تومان

The Elysium درجه هتل B.B

2210000 تومان

3555000 تومان

1490000 تومان

850000 تومان

Point درجه هتل B.B

2450000 تومان

4090000 تومان

1630000 تومان

850000 تومان

Elite World درجه هتل B.B

2421000 تومان

3940000 تومان

1690000 تومان

850000 تومان

Divan Hotel درجه هتل B.B

2995000 تومان

5120000 تومان

1980000 تومان

850000 تومان

The Marmara درجه هتل B.B

2995000 تومان

4830000 تومان

1815000 تومان

850000 تومان

CVK درجه هتل B.B

3265000 تومان

5695000 تومان

2050000 تومان

850000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1515000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1225000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1910000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2235000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

361000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3555000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2421000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4830000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3265000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی