آفر استانبول ، 4 شب 24 اسفند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Grand Milan درجه هتل B.B

695000 تومان

875000 تومان

675000 تومان

595000 تومان

Nanda / New City درجه هتل B.B

765000 تومان

995000 تومان

725000 تومان

550000 تومان

Carlton درجه هتل B.B

795000 تومان

1075000 تومان

745000 تومان

595000 تومان

Biancho / Sisli Inside درجه هتل B.B

925000 تومان

1345000 تومان

795000 تومان

595000 تومان

Konak درجه هتل B.B

995000 تومان

1395000 تومان

945000 تومان

595000 تومان

Halifax درجه هتل B.B

995000 تومان

1445000 تومان

965000 تومان

595000 تومان

Metropolitan / Green Park درجه هتل B.B

1095000 تومان

1645000 تومان

995000 تومان

595000 تومان

Ramada Taksim / Avantgarde درجه هتل B.B

1145000 تومان

1795000 تومان

895000 تومان

595000 تومان

Biz Cevahir درجه هتل B.B

1045000 تومان

1595000 تومان

845000 تومان

595000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

1325000 تومان

2125000 تومان

1045000 تومان

595000 تومان

Elite World / Hilton Bomonti درجه هتل B.B

1395000 تومان

2275000 تومان

1095000 تومان

595000 تومان

Conrad درجه هتل B.B

1495000 تومان

2495000 تومان

1295000 تومان

595000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

875000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2125000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

595000 تومان

موقعیت مکانی