تـور مالزی (کوالالامپـور) ویژه نوروز 98 (7 شب و 8 روز)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
PACIFIC EXPRESS درجه هتل B.B

8060000 تومان

9488000 تومان

7974000 تومان

7470000 تومان

MY HOTEL درجه هتل B.B

8060000 تومان

9488000 تومان

7974000 تومان

7470000 تومان

MAY TOWER درجه هتل B.B

8060000 تومان

9488000 تومان

7974000 تومان

7470000 تومان

METRO HOTEL BUKIT BINTANG درجه هتل B.B

8480000 تومان

10244000 تومان

8310000 تومان

7638000 تومان

SUNWAY VELOCITY درجه هتل B.B

8564000 تومان

10496000 تومان

8394000 تومان

7722000 تومان

ROYALE CHULAN BUKIT BINTANG درجه هتل B.B

8732000 تومان

10832000 تومان

8646000 تومان

7974000 تومان

FEDERAL درجه هتل B.B

8816000 تومان

11000000 تومان

8730000 تومان

7806000 تومان

SUNWAY PUTRA درجه هتل B.B

8984000 تومان

11252000 تومان

8898000 تومان

7806000 تومان

PACIFIC REGENCY درجه هتل B.B

9068000 تومان

11504000 تومان

8982000 تومان

7890000 تومان

RAMADA SUITES KLCC درجه هتل B.B

9236000 تومان

11756000 تومان

8982000 تومان

7890000 تومان

IMPIANA درجه هتل B.B

9320000 تومان

12000000 تومان

9150000 تومان

7890000 تومان

CONCORDE درجه هتل B.B

9320000 تومان

12000000 تومان

9150000 تومان

7890000 تومان

TRIBECA درجه هتل B.B

9404000 تومان

12092000 تومان

9234000 تومان

78900000 تومان

DORSETT HOTEL درجه هتل B.B

9488000 تومان

12260000 تومان

9402000 تومان

8058000 تومان

CORUS درجه هتل B.B

9488000 تومان

12260000 تومان

9402000 تومان

8058000 تومان

MELIA درجه هتل B.B

9572000 تومان

12512000 تومان

9402000 تومان

7974000 تومان

ROYALE CHULAN درجه هتل B.B

9992000 تومان

13268000 تومان

9822000 تومان

8226000 تومان

THE WESTIN درجه هتل B.B

10076000 تومان

13352000 تومان

9822000 تومان

8226000 تومان

GRAND MILLENNIUM درجه هتل B.B

10076000 تومان

13352000 تومان

9822000 تومان

8226000 تومان

PULLMAN درجه هتل B.B

10076000 تومان

13436000 تومان

9990000 تومان

8226000 تومان

RENAISSANCE(EAST WING) درجه هتل B.B

10160000 تومان

13604000 تومان

9990000 تومان

8310000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B

10748000 تومان

14864000 تومان

10578000 تومان

8478000 تومان

JW MARRIOTT درجه هتل B.B

12008000 تومان

17300000 تومان

11586000 تومان

8982000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9488000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7974000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7470000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9488000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7974000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7470000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9488000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7974000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7470000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10244000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7638000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8564000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10496000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8394000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7722000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8732000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10832000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8646000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7974000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8816000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11000000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7806000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8984000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11252000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8898000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7806000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9068000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11504000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8982000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9236000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11756000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8982000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12000000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12000000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9404000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12092000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9234000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

78900000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9488000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9402000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8058000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9488000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9402000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8058000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9572000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12512000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9402000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7974000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9992000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13268000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9822000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8226000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10076000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13352000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9822000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8226000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10076000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13352000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9822000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8226000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10076000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13436000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8226000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13604000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8310000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10748000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14864000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10578000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8478000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12008000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17300000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11586000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8982000 تومان

موقعیت مکانی
 • مدت اقامت 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار نوروز 98,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت هتل,
  حمل و نقل هواپیما,
  برنامه سفر
  : بلیط رفـت و برگـشت با هواپیمایی ماهان، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ، یک سیم کارت به ازای هر اتاق و راهنمای فارسی زبان

  نوع پرواز چارتر,
  کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  توضیحات تور پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد.
  نرخ کودک زیر 2 سال 802.000 تومان می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس کیوان پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال خروج از کشور مسافر ندارد .
  شروع قیمت ها از 8.060.000تومان,
  کشور مقصد مالزی,
  شهر مقصد کوالالامپور,
  خط هوایی Mahan Air,