تور کوالالامپور + سنگاپور تیر 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Sandpiper درجه هتل B.B
Quality درجه هتل B.B

4950000 تومان

5850000 تومان

4850000 تومان

4350000 تومان

swiss درجه هتل B.B
Royal Queen درجه هتل B.B

5650000 تومان

7050000 تومان

5450000 تومان

4650000 تومان

Concorde درجه هتل B.B
Concorde Orchard درجه هتل B.B

6150000 تومان

7850000 تومان

5750000 تومان

4850000 تومان

Royal Chulan درجه هتل B.B
Swissotel درجه هتل B.B

6650000 تومان

8650000 تومان

6350000 تومان

5250000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5250000 تومان

موقعیت مکانی