تور کوالالامپور شهریور 98

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Sandpiper درجه هتل B.B

19150000 تومان

2330000 تومان

1480000 تومان

1390000 تومان

DePalama درجه هتل B.B

2090000 تومان

2650000 تومان

1650000 تومان

1490000 تومان

MetroHotelBukitBingtang درجه هتل B.B

2290000 تومان

2950000 تومان

1890000 تومان

1550000 تومان

WpHotel درجه هتل B.B

2275000 تومان

2950000 تومان

1890000 تومان

1550000 تومان

Tamu درجه هتل B.B

2530000 تومان

3850000 تومان

1950000 تومان

1630000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

19150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1630000 تومان

موقعیت مکانی