تور کوالالامپور مرداد 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Sandpiper درجه هتل B.B

1915000 تومان

2330000 تومان

1480000 تومان

1390000 تومان

RoyalChulanBukitBintangAncasa درجه هتل B.B

2390000 تومان

3830000 تومان

1890000 تومان

1590000 تومان

FuramaBukitBintangFederal درجه هتل B.B

2575000 تومان

3875000 تومان

2035000 تومان

1655000 تومان

VerdantHill درجه هتل B.B

2615000 تومان

3895000 تومان

2075000 تومان

1675000 تومان

SwissGarden درجه هتل B.B

2675000 تومان

3925000 تومان

2135000 تومان

1695000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3830000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3875000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2035000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1655000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1675000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2135000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی