تور کوالالامپور + سنگاپور شهریور 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Swiss Garden درجه هتل B.B
Royal Queen - Grand Copthorn درجه هتل B.B

5650000 تومان

7050000 تومان

550000 تومان

4650000 تومان

Royal Chulan درجه هتل B.B
Swissotel درجه هتل B.B

6650000 تومان

8650000 تومان

6350000 تومان

5250000 تومان

Sheraton درجه هتل B.B
Sheraton درجه هتل B.B

6850000 تومان

9050000 تومان

6450000 تومان

5350000 تومان

Intercontinental درجه هتل B.B
Hilton درجه هتل B.B

6950000 تومان

9250000 تومان

6550000 تومان

5450000 تومان

Shangri-La درجه هتل B.B
Grand Hyatt درجه هتل B.B

8250000 تومان

11850000 تومان

7750000 تومان

5750000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5250000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5350000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5450000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5750000 تومان

موقعیت مکانی