تور کوش آداسی بهار 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Panorma Hill درجه هتل ALL

2,640,000 تومان

3,075,000 تومان

2,465,000 تومان

1,995,000 تومان

Ariaclaros Beach درجه هتل ALL

3,195,000 تومان

3,595,000 تومان

2,575,000 تومان

1,995,000 تومان

Ramada Resort درجه هتل ALL

3,295,000 تومان

3,995,000 تومان

2,595,000 تومان

1,995,000 تومان

Sea Light درجه هتل U.ALL

3,350,000 تومان

4,065,000 تومان

2,665,000 تومان

1,995,000 تومان

Aqua Fantasy درجه هتل ALL

3,425,000 تومان

4,075,000 تومان

2,675,000 تومان

1,995,000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,075,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,465,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,995,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,195,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,595,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,575,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,995,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,295,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,995,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,595,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,995,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,065,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,665,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,995,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,425,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,075,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,675,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,995,000 تومان

موقعیت مکانی