تور کوش آداسی تابستان 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
The Panorama Hill درجه هتل ALL

1195000 تومان

1450000 تومان

590000 تومان

Alkoclar Adakule Hotel درجه هتل ALL

14950000 تومان

1940000 تومان

1095000 تومان

590000 تومان

Labranda Ephesus Princess درجه هتل ALL

1580000 تومان

2030000 تومان

1165000 تومان

590000 تومان

Pine Bay Holiday Resort درجه هتل ALL

1695000 تومان

2330000 تومان

1230000 تومان

590000 تومان

Le Bleu Hotel & Resort درجه هتل U.ALL

1745000 تومان

2265000 تومان

1230000 تومان

590000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2030000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2265000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590000 تومان

موقعیت مکانی