تور کوش آداسی 5 شب نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Panorma Hill درجه هتل ALL

2340000 تومان

2775000 تومان

2165000 تومان

1795000 تومان

Richmond درجه هتل ALL
Ariaclaros Beach درجه هتل ALL
Tusan Beach Resort درجه هتل ALL

2895000 تومان

3295000 تومان

2275000 تومان

1795000 تومان

Aqua Fantasty درجه هتل ALL

3125000 تومان

3775000 تومان

2375000 تومان

1795000 تومان

Paloma Pasha درجه هتل U.ALL

3145000 تومان

3795000 تومان

1795000 تومان

1795000 تومان

Sea Light درجه هتل U.ALL

3150000 تومان

3765000 تومان

2495000 تومان

1795000 تومان

Kormar Ephesus Beach درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

4295000 تومان

2795000 تومان

1795000 تومان

Fantasia Deluxe درجه هتل ALL
Ramada Resort درجه هتل ALL
Le Blue درجه هتل ALL

2945000 تومان

3395000 تومان

2295000 تومان

2295000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2775000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3775000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3765000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2295000 تومان

موقعیت مکانی