تور تفلیس 7 شب با پروازآسمان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Hiltoap Varketili درجه هتل B.B
Polo درجه هتل B.B
Like درجه هتل B.B

915000 تومان

1065000 تومان

845000 تومان

795000 تومان

Begi درجه هتل B.B

1205000 تومان

1660000 تومان

995000 تومان

795000 تومان

Alphabet درجه هتل B.B

1325000 تومان

1905000 تومان

1055000 تومان

795000 تومان

KMM درجه هتل B.B
Colombi درجه هتل B.B

1365000 تومان

1965000 تومان

1065000 تومان

795000 تومان

Laerton درجه هتل B.B
Ameri درجه هتل B.B

1815000 تومان

2865000 تومان

1365000 تومان

795000 تومان

Holiday inn درجه هتل B.B
Mercure درجه هتل B.B

2565000 تومان

4365000 تومان

1675000 تومان

795000 تومان

Preference درجه هتل B.B
Ambassadori درجه هتل B.B

2255000 تومان

3765000 تومان

1505000 تومان

795000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

3765000 تومان

6775000 تومان

2265000 تومان

795000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

4815000 تومان

8895000 تومان

2865000 تومان

795000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1065000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1205000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1660000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1905000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1055000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1965000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1065000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2865000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1365000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4365000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3765000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1505000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6775000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2265000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2865000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی

طراحی وب سایت و رزرواسیون آنلاین

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved