تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ، زاگرس

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Hiltop Varketili درجه هتل B.B
Polo درجه هتل B.B
Like درجه هتل B.B

1045000 تومان

1245000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

Begi درجه هتل B.B

1345000 تومان

1795000 تومان

1095000 تومان

895000 تومان

Alphabet درجه هتل B.B

1495000 تومان

2095000 تومان

1195000 تومان

895000 تومان

Kmm درجه هتل B.B
Colombi درجه هتل B.B

1595000 تومان

2345000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

Laerton درجه هتل B.B
Ameri درجه هتل B.B

2095000 تومان

3345000 تومان

1495000 تومان

895000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B
Mercure درجه هتل B.B

2695000 تومان

4545000 تومان

1795000 تومان

895000 تومان

Preference درجه هتل B.B
Ambassadori درجه هتل B.B

2195000 تومان

3595000 تومان

1745000 تومان

895000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

3945000 تومان

6995000 تومان

2395000 تومان

895000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

4995000 تومان

9195000 تومان

3045000 تومان

895000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی

طراحی وب سایت و رزرواسیون آنلاین

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved