تور استانبول + آنتالیا نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Lara Hadrianus درجه هتل ALL
Grand Milan درجه هتل B.B

3245000 تومان

3845000 تومان

2945000 تومان

2595000 تومان

Port Nature درجه هتل U.ALL
Avantgarde square درجه هتل B.B

4345000 تومان

5995000 تومان

3495000 تومان

2595000 تومان

Kaya Belek/Avantgard kemer درجه هتل U.ALL
Avantgard Square درجه هتل B.B

4395000 تومان

5995000 تومان

3525000 تومان

2595000 تومان

Port Nature درجه هتل U.ALL
Radisson Blu درجه هتل B.B

4475000 تومان

6195000 تومان

3545000 تومان

2595000 تومان

Susesi Luxury Resort/Royal Wings/Rixos Sungate درجه هتل U.ALL
Avantgard Square درجه هتل B.B

4945000 تومان

7195000 تومان

3845000 تومان

2595000 تومان

Royal Holiday/Royal Seginus/Kaya Plazzo درجه هتل U.ALL
The Elysium درجه هتل B.B

5145000 تومان

7645000 تومان

3925000 تومان

2595000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی