تصمیم اقتصادی جدید شهردار جزیره سانتورینی

جزیره سانتورینی در مجمع الجزایر در جنوب غربی یونان در پی تلاش محدود کردن تعداد گردشگران و بازدید کنندگان از این جزیره معروف به عروس مدیترانه را محدود سازد. به عنوان یک جزیره رویایی و امکانات جالب توجه، در سال دو میلیون بازدیدکننده در این منطقه فشار آورده است.

1397/2/11

محدودیت تعداد مسافران در این جزیره که از کشتی کروز وارد شده بودند، در سال 2017 اعمال گردید و از رقم 18 هزار در سال 2016 به 8 هزار توریست کاهش یافت.

با این حال شهردار سانتورینی این رقم را هم برای از دست دادن محبوبیت جزیره خطرناک می داند.

مسئولین جزیره سانتورینی در تلاش هستند که با ایجاد یک منبع درآمد دیگر، گردشگری در این منطقه را به یک منبع درآمد ثانویه تبدیل کنند.